ACASA MEMBRII EVENIMENTE REVISTA CONTACT

Act Constitutiv
Act Constitutiv
al Asociaţiei Societatea Română de Medicină Internă

actualizat la 03.04.2014

  Modificat prin Act aditional nr. 5 încheiat la data de 03 aprilie 2014, atestat de Cabinet de avocat ”Covalciuc Ioana” sub numărul 675 din 08 aprilie 2014 şi înregistrat în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 6, Bucureşti in Şedinţa Publica din 16.04.2014, comunicata si legalizata sub numarul 4203/303/14 din data de 12.05.2014.

Subsemnaţii:
1. Prof. Dr Gherasim Leonida, cetatean roman, casatorit, sex barbatesc, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Gheorghe Lazar, nr. 12 sect. 1, nascut la data de 20.02.1929, in com. Teiusi, iud. Olt, fiul lui Marin si Rada, posesor al BI seria BT, nr 621501, eliberat de politia mun Bucuresti circa 3, la data de 19.05.1983, cod numeric personal 1290220400160;
2. Prof. Dr. Bruckner Ion-Victor cetatean roman, casatorit sex, barbatesc, domicilat in mun. Bucuresti, str. Barbu Delavrancea, nr. 29, sect. 1, nascut la data de 22.04.1944, in mun. Bucuresti, sect 8, fiul lui Ion-Emil si al Silviei, posesor al BI seria DG, nr 454408, eliberat de Militia Bucuresti circa 2 la data de 26.05.1988, cod numeric personal 1440422400026;
3. Dr. Blaj Stefan, cetatean roman, casatorit, sex barbatesc, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Bd. Unirii, nr. 7, bl 1C, sc 2, et 2, ep 25, sect 5, nascut la data de 27.10.1950 in com Treznea, iud Salaj, fiul lui Aurel si Teodora, posesor al CI seria DP, nr. 004552, eliberat de I.G.P.-D.E.P. Bucuresti la data de 19.02.1998, cod numeric personal 1501027400601; constituiţi în grup de initiativă am convenit înfiinţarea unei Asociaţii "Societatea Română de Medicina Internă” cu urmatorul act constitutiv:

Capitolul I - Denumire. Forma iuridica. Sediu. Durata.
Art.1- Denumirea asociaţiei este Societatea Română de Medicina Internă, denumită în continuare S.R.M.I.
Art. 2- S.R.M.I. se costituie ca persoana juridică română de drept privat autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română, statutul şi prezentul act constitutiv.
-Societatea dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul Asociaţilor şi Fundaţiilor aflat la judecătorie.
-S.R.M.I. este o societate independentă care se poate afilia altor societăţi ştiinţifice de profil şi va putea colabora cu alte societăţii medicale academice din ţara şi străinatate.
Art. 3 - Sediul S.R.M.I. Sediul Societatii Române de Medicină Internă este in Bucuresti, str. Constantin Noica nr. 134, sc.1, parter, sector 6, camera 1. S.R.M.I. îşi poate constitui sucursale în fiecare judeţ din ţară şi în municipiul Bucureşti, pe baza hotărârii adunării generale.
Art. 4 - Durata de funcţionare a S.R.M.I este nelimitată.

Capitolul II – Scop şi obiective
Art. 5 - Scopul Constituiri S.R.M.I constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi speciatiştii din domeniul medicinei interne precum şi pentru alţi specialişti ale căror preocupări au legătura cu această disciplină medicală, în vederea ridicării continue a nivelului profesional şi ştiinţific al şcolii româneşti de medicină internă precum şi pentru susţinerea acţiunilor de menţinere şi îmbunatăţirea sănătăţii publice din România.
Art. 6 - Obiectivele S.R.M.I.
6.1. Dezvoltarea activitatii de prevenire si asistenta medicala in boli interne;
6.2. Stimularea si promovarea cercetarii stiintifice in domenii fundamentale (fiziologie, fiziopatologie), in domeniul bolilor interne;
6.3. Colaborarea cu organisme similare internationale si nationale din domeniul bolilor interne in scopul cunoasterii peste hotare a experiente stiintifice a medicilor romani;
6.4. Acordarea de sprijin Ministerului Sanatatii, Colegiului Medicilor si Universitatilor de Medicina in elaborarea de programe de sanatate, programe de instruire, elaborarea de
ghiduri,organizarea de concursuri si alte manifestari profesionale si stiintifice;
6.5. Promovarea programelor de cercetare stiintifica intre tari participarea la unele grupuri de studiu organizate de federatiile europene si federatiile internationale de medicina interna, in vederea afirmarii societatii in activitatea stiintifica internationala;
6.6. Organizarea manifestarilor stintifice pe plan national si a unor manifestari europene sau internationale la recomandarea acestora;
6.7. Organizarea de cursuri si programe de instruire, inclusiv cu participare internationala;
6.8. Promovarea schimburilor stiintifice pentru tineri si studenti. Organizarea de concursuri cu premii pentru lucrari stiintifice cu ocazia congreselor nationale. In limita resurselor financiare proprii S.R.M.I. se pot oferi burse de studii in strainatate.
6.9. Editarea unor publicatii de profil.

Capitolul III - Organe de conducere, admnistrare si control.
Art.7 - Conducerea si admnistrarea S.R.M.I. se realizeaza prin Adunarea Generala si Consiliul Director si Comisia de cenzori.
Art.8 - Adunarea Generala este tinuta de membrii consiliului director si de membrii asociatiei desemnati printr-o norma de reprezentare stabilita pnn regulamentul de organizare si functionare al S.R.M.I tinand cont de numarul membrilor cotizanti, cu drept de vot.
Art.9 - Consiliul Director este format din membrii desemnati de adunarea generala in urmatoarea componenta:
- membrii biroului executiv;
- presedintii grupurior de lucru;
- presedintii sectilor
Presedinti grupurilor de lucru si ai sectiilor sunt membri de drept ai consiliului director.
Consiliul director este organul care rezolva problemele S.R.M.I. intre adunarile generale.
In cadrul consiliului director functioneaza permanent Biroul Executiv constituit din:
- presedinte;
- presedinte de onoare (fostul presedinte);
- doi vicepresedinti;
- un secretar general;
- un trezorier

Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei Societatea Română de Medicină Internă este următoarea:

CONDUCEREA ASOCIAŢIEI :
Preşedinte : D-nul Prof. Dr. Bruckner Ion-Victor

ADMINISTRAREA ASOCIAŢIEI :
Secretar General: D-nul Prof. Dr. Tiberiu Nanea

REDACTORUL ŞEF AL REVISTEI:
Acad. Prof.Dr. Leonida Gherasim

TREZORIER:
Ec. Niţescu Maria

Capitolul IV - Patrimoniul S.R.M.I.
Art.10 -Patrimoniul Asociatiei, la constituire, reprezinta 320 lei noi, depus de grupul de initiativa si se incadreaza in plafonul prevazut de articolul 6 aliniatul f) din O.G.
26/30.01.2000.
Art.11- Activitatea de control a patrimoniului S.R.M.I. va fi executata de o comisie de cenzori sau un cenzor, expert contabil, inscris in tabloul CECCAR, corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din Romania. Cenzorul sau comisia de cenzori, dupa caz va fi desemnata de adunarea generata a S.R.M.I. dupa obtinerea personalitatii juridice, in conditiile legii.

CONTACT

Cătălin Lungu (PR)
Phone: +0040 740 200 299
Email: catalin.lungu@srmi.ro
Constantin Noica nr. 134, sector 6, București