Glosar termeni

CNMI
Congresul National de Medicina Interna

MBD
Conferinta Nationala Medicina Bazata pe Dovezi

ZMI
Simpozionul Ziua Medicului Internist
Meniu
PreviousNext


STATUT SOCIETATEA ROMANA DE MEDICINA INTERNA


Stimati membri SRMI,


Va informam ca in data de 23 martie 2018, ora 14:45, va avea loc in sala 1 de conferinte a hotelului Cozia, situat in Căciulata, Calea lui Traian 792,  Adunarea Generala a membrilor Societatii Romane de Medicina Interna, avand ca ordine de zi, modificari de statut, in vederea optimizarii functionarii Societatii noastre.
 

DESCARCA CONVOCATORUL DESCARCA MODIFICARILE DE STATUT

 

Va asteptam cu drag!

 

Prof.Dr. Ion Bruckner

Presedinte Societatea Romana de Medicina Interna
STATUTUL
SOCIETĂŢII ROMÂNE DE MEDICINĂ INTERNĂ


actualizat la 03.04.2014

 

Modificat prin Act aditional nr. 5 încheiat la data de 03 aprilie 2014, atestat de Cabinet de avocat ”Covalciuc Ioana” sub numărul 675 din 08 aprilie 2014 şi înregistrat în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sector 6, Bucureşti in Şedinţa Publica din 16.04.2014, comunicata si legalizata sub numarul 4203/303/14 din data de 12.05.2014.

Subsemnaţii:
1. Prof. Dr Gherasim Leonida, cetatean roman, casatorit, sex barbatesc, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Gheorghe Lazar, nr. 12 sect. 1, nascut la data de 20.02.1929, in com. Teiusi, iud. Olt, fiul lui Marin si Rada, posesor al BI seria BT, nr 621501, eliberat de politia mun Bucuresti circa 3, la data de 19.05.1983, cod numeric personal 1290220400160;
2. Prof. Dr. Bruckner Ion-Victor cetatean roman, casatorit sex, barbatesc, domicilat in mun. Bucuresti, str. Barbu Delavrancea, nr. 29, sect. 1, nascut la data de 22.04.1944, in mun. Bucuresti, sect 8, fiul lui Ion-Emil si al Silviei, posesor al BI seria DG, nr 454408, eliberat de Militia Bucuresti circa 2 la data de 26.05.1988, cod numeric personal 1440422400026;
3. Dr. Blaj Stefan, cetatean roman, casatorit, sex barbatesc, domiciliat in mun. Bucuresti, str. Bd. Unirii, nr. 7, bl 1C, sc 2, et 2, ep 25, sect 5, nascut la data de 27.10.1950 in com Treznea, iud Salaj, fiul lui Aurel si Teodora, posesor al CI seria DP, nr. 004552, eliberat de I.G.P.-D.E.P. Bucuresti la data de 19.02.1998, cod numeric personal 1501027400601; constituiţi în grup de iniţiativă am hotărât înfiinţarea Asociaţiei “Societatea Română de Medicină Internă” cu următorul statut:

Scurt istoric al Asociaţiei:
Societatea a fost înfiinţată în 1919 sub denumirea de Societatea Medicală a Spitalelor din Bucureşti.
În 1949 este secţie în cadrul U.S.S.M. ( Uniunea Societăţilor de Ştiinţe Medicale), iar din este societate autonomă.
Publicaţii:” Medicina Internă”.
Conducerea asociaţiei a fost asigurată de mari personalităţi ale medicinei interne precum: prof. I.Bruckner, prof. P.Doczy, prof.C.Negoiţă, prof. C. Zosin, prof. C. Gh. Dumitru, prof. Tr. Trosca, conf. R. Geib.

CAPITOLUL 1- Denumire, Formă juridică. Sediu. Durată.
Art.1- Denumirea Asociaţiei este Societatea Română de Medicină Internă denumită în continuare S.R.M.I.
Art.2- S.R.M.I. se constituie ca persoană juridică română de drept privat, autonomă, organizaţie profesională cu caracter ştiinţific şi educaţional, apolitică, neguvernamentală şi nonprofit, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legea română, statutul şi prezentul act constitutiv.
- S.R.M.I. dobândeşte personalitate juridică la data înscrierii sale în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Judecătorie.
- S.R.M.I. este o societate independentă care se poate afilia altor societăţi de profil şi va putea colabora cu alte societăţi medicale academice din ţară şi străinătate.
Art.3 – Sediul S.R.M.I. Sediul Societatii Române de Medicină Internă este in Bucuresti, str. Constantin Noica nr. 134, sc.1, parter, sector 6, camera 1. Societatea Română de Medicină Internă poate constitui filiale în fiecare judeţ din ţară, cu înştiinţarea şi aprobarea Comitetului de Conducere.
Art.4 – Durata de funcţionare a S.R.M.I. este nelimitată.

CAPITOLUL II- Scop şi obiective:
Art.5- Scopul constituirii S.R.M.I. constă în crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toţi specialişti din domeniul medicinei interne precum şi pentru alţi specialişti ale căror preocupări au legătura cu această disciplină medicală, în vederea ridicării continue a nivelului precum şi pentru susţinerea acţiunilor de menţinere şi îmbunătăţire a sănătăţii publice din România.
Art.6- Obiectivele S.R.M.I.:
6.1. Dezvoltarea activităţii de prevenire şi asistenţă medicală în domeniul bolilor interne;
6.2. Stimularea şi promovarea cercetării ştiinţifice în domenii fundamentale (fiziologie, fiziopatologie), în domeniul bolilor interne;
6.3. Colaborarea cu organisme similare internaţionale şi naţionale din domeniul bolilor interne în scopul cunoaşterii peste hotare a experienţei ştiinţifice a medicilor români;
6.4. Acordarea de sprijin Ministerului Sănătăţii, Colegiul medicilor şi universităţilor de medicină în elaborarea de programe de sănătate, programe de instruire, elaborarea de ghiduri, organizarea de concursuri şi alte manifestări profesionale şi ştiinţifice;
6.5. Promovarea programelor de cercetare ştiinţifică între ţări, participarea la unele grupuri de studiu organizate de federaţiile europene şi federaţiile internaţionale de medicină internă, în vederea afirmării societăţii în activitatea ştiinţifică internaţională;
6.6. Organizarea manifestărilor ştiinţifice pe plan naţional şi a unor manifestări europene sau internaţionale la recomandarea acestora;
6.7. Organizarea de cursuri şi programe de instruire, inclusiv cu participare internaţională;
6.8. Promovarea schimburilor ştiinţifice pentru tineri şi studenţi. Organizarea de cursuri cu premii pentru lucrări ştiinţifice cu ocazia congreselor naţionale. În limita resurselor financiare proprii S.R.M.I. se pot oferi burse de studii în străinătate.
6.9. Editarea şi a unor publicaţii de profil.

CAPITOLUL III- Membrii Societăţii.
Art.7 Membrii Societăţii Române de Medicină Internă sunt :
7.1. Membrii de onoare
7.2. Membrii activi
7.3. Membrii afiliaţi
7.4. Membrii corespondenţi străini
7.1. Membrii de onoare:
Statutul de membru de onoare este accesibil numai medicilor şi cercetătorilor români şi străini care se bucură de prestigiu în domeniul medicinii interne şi al ştiinţelor legate de aceasta . Un candidat la statutul de membru onorific este propus de trei membrii activi. Membrii onorifici sunt aleşi pe viaţă şi sunt scutiţi de plata cotizaţiei anuale.
7.2. Membri activi:
Membri activi sunt medici primari, specialişti sau rezidenţi în medicină internă sau specialităţile înrudite care recunosc statutul Societăţii , sunt aprobaţi şi confirmaţi de Consiliul Director al Societăţii Române de Medicină Internă şi îşi plătesc cotizaţia anuală. Pentru a deveni membru activ se va face o cerere de înscriere. Cotizaţia anuală se poate modifica de consiliul director si va fi plătită în primul trimestru al anului.
7.3. Membri afiliaţi
Membri afiliaţi sunt studenţi ai Facultăţilor de Medicină. Cotizaţia membrilor afiliaţi se stabileşte anual prin hotarare a Consiliului Director.
7.4. Membri corespondenţi străini
Membrii corespondenţi străini sunt medici străini care s-au afirmat în domeniul medicinei interne în ţările lor s-au pe plan internaţional, au colaborat cu medicii români şi îşi exprimă dorinţa de afi membri S.R.M.I. În acest scop este necesară e recomandare scrisă din parte unui membru al consiliului director al S.R.M.I. şi validarea de către adunarea generală. Membrii corespondenţi străini, nu plătesc cotizaţie anuală.
Art.8- Obligaţiile membrilor:
- să respecte statutul S.R.M.I., hotărârile şi deciziile organelor de conducere ale acesteia;
- să participe activ la acţiunile desfăşurate de S.R.M.I.;
- să achite cu regularitate cotizaţia anuală stabilită;
- să apere interesele S.R.M.I. şi să sprijine desfăşurarea activităţilor acesteia în ţară şi străinătate.
Art.9- Retragerea sau excluderea din S.R.M.I.:
Retragerea din Societatea Română de Medicină Internă. 
Un membru se poate retrage din Societatea Română de Medicină Internă prin completarea unei cereri de retragere adresată Consiliului Director, care va propune Preşedintelui după caz, retragerea.
Excluderea din Societatea Română de Medicină Internă.
Orice membru care înregistrează o restanţă de 6 (sase) luni de la plata cotizaţiei va fi considerat exclus din Societatea Română de Medicină Internă in urma unei notificari in scris.
CAPITOLUL V- Organele de conducere, administrare şi control.
Art.10- Conducerea şi administrarea S.R.M.I. se realizează prin Adunarea Generală, Consiliul Director şi Biroul Executiv.
Art.11- Adunarea Generală
Adunarea Generală este formată din membrii activi ai Societăţii.
Art.12- Consiliul Director
Consiliul Director este format din membrii desemnaţi de Adunarea Generală în următoarea componenţă :
- membrii biroului executiv
- preşedinţi de filiale organizate (dar nu mai mulţi de 5)
- preşedinţii în exerciţiu ai societăţilor înrudite care doresc să participe sau reprezentanţii acestora
- preşedintele de onoare când va fi desemnat
- redactorul şef al Revistei
- 10 membrii desemnaţi de adunarea generală
Consiliul Director este organul care rezolvă problemele Societăţii Române de Medicină Internă între adunările generale prin Biroul Executiv.
Biroul Executiv funcţionează permanent în cadrul Consiliului Director şi este format din :
- preşedinte
- fostul preşedinte
- doi vicepreşedinţi
- secretar general
- trezorier
- redactorul şef al revistei
Art.13- Adunarea Generală
Adunarea Generală se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori este necesară dezbaterea unor probleme ce intră în competenţa sa. Convocarea se face în scris, cu precizarea ordinii de zi, cu cel puţin 10 zile înainte, de către Consiliul Director sau la solicitarea a cel puţin 2/3 dintre membrii activi ai Societăţii Române de Medicină Internă.
Art.14- Atribuţiile Adunării Generale sunt:
- dezbate şi aprobă statutul constitutiv al S.R.M.I., modificările şi completările acestora,
- dezbate şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al S.R.M.I.,
- aprobă bilanţul contabil şi execuţia bugetară,
- aprobă strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei pentru perioada următoare.
- examinează şi aprobă raportul consiliului director, prezentat de către Preşedintele S.R.M.I.,
- alege şi revocă consiliul director şi comisia de cenzori,
- aprobă constituirea de filiale precum şi activităţi cu scop lucrativ,
- stabileşte forma, locul, periodicitatea şi modul de desfăşurare a manifestărilor ştiinţifice şi cheltuielile aferente acestora, pe baza propunerii consiliului director,
- aprobă asocierea/afilierea sau colaborarea cu organizaţii internaţionale şi naţionale similare,
-aprobă dizolvarea şi lichidarea S.R.M.I., bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei persoane juridice desemnată de consiliul director,
- alte atribuţii prevăzute de lege sau statut.
Art.15- Adunarea Generală este valabil şi legal constituită prin participarea a 20 % din membrii Societăţii prevăzuţi la punctul 7.2. şi ia hotărâri cu votul majorităţii simple a celor prezenţi, cu excepţia hotărârii de dizolvare şi lichidare a Societăţii Române de Medicină Internă care se adoptă cu votul a 2/3 dintre membrii activi. În caz de neîntrunire a cvorumului, Adunarea se va reintruni în termen de 24 de ore de la prima convocare şi este legal constituită din membrii prezenţi si va hotara cu majoritatea simpla a celor prezenţi.
Alegerile în Societatea Română de Medicină Internă se fac prin vot secret, cu majoritate absolută în primul tur şi simplă în cel de-al doilea tur. Propunerile pentru mandate se pot face de către Comitetul Director şi membrii prezenţi în sală.
Art.16- Consiliul director - Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, conduce şi coordonează activitatea Societăţii Române de Medicină Internă. Consiliul
Director se întruneşte o dată la 6 luni sau ori de cât ori este nevoie şi poate lua hotărâri în prezenţa a cel puţin jumătate plus unul din membrii săi. În caz de balotaj votul Preşedintelui este decisiv.
Art.17- Consiliul director are următoarele atribuţii:
17.1- stabileşte programul manifestărilor ştiinţifice ale S.R.M.I.
17.2- stabileşte comitetele de organizare şi comitetele ştiinţifice pentru manifestările cu caracter
naţional ( congrese, conferinţe, simpozioane);
17.3.- definitivează bugetul de venituri şi cheltuieli ale S.R.M.I. şi-l supune Adunării Generale,
17.4.- execută afilierea la organisme similare naţionale şi internaţionale, conform aprobării Adunării
Generale.
17.5.- organizează grupuri de lucru pe probleme majore din domeniul medicinei interne şi alege
preşedinţii acestora,
17.6.- urmăreşte realizarea celorlalte obiective prevăzute la capitolul 6 din statut,
17.7.- informează adunarea generală asupra activităţii S.R.M.I.,
Semnătura preşedintelui, a secretarului general şi a trezorierului sunt acte necesare în acte juridice şi în relaţiile S.R.M.I. cu alte foruri şi instituţii publice.
Art.18- Atribuţiile preşedintelui şi vicepreşedintelui:
- coordonează activitatea curentă,
- îndrumă şi coordonează activitatea secţiilor judeţene prin preşedinţii acestora,
- coordonează activitatea externă S.R.M.I.,
- aprobă cheltuielile curente ale asociaţiei,
- rezolvă problemele ce ţin de competenţa consiliului director între două şedinţe ale acestora,
În lipsa preşedintelui (îmbolnăvire, plecare temporară din ţară, etc), unul dintre vecepreşedinţii desemnaţi va exercita îndatoririle acestuia, prin hotărârea biroului executiv.
Art.19 -Atribuţiile Secretarului general al S.R.M.I.:
- participă împreună cu preşedintele şi vicepreşedinţii la întreaga activitate a S.R.M.I.,
- ţine evidenţa tuturor lucrărilor privind activitatea S.R.M.I.
- împreună cu preşedintele şi vicepreşedinţii răspunde de activitatea internaţională a S.R.M.I.
Art.20- Atribuţiile preşedintelui de onoare:
Experienţa sa asigură continuitatea în actul de conducere, participând alături de preşedinte, vecepreşedinţi şi de secretar general la întreaga activitate a biroului, având ca sarcini specifice relaţiile internaţionale ale S.R.M.I. Preşedintele de onoare este un membru al Societăţii , ales de Adunarea Generală pentru merite deosebite în dezvoltarea specialităţii şi / sau Societăţii. Preşedintele de onoare este ales pe viaţă.
Art.21- Preşedintele, vicepreşedinţii, secretarul general şi trezorierul S.R.M.I. pot fi realeşi mandate consecutive fiecare mandat avand 4 ani.
Activitatea curentă de secretariat este asigurată de un secretar tehnic, care nu este membru al biroului şi este angajatul S.R.M.I.
Art.22- Atribuţiile Trezorierului S.R.M.I.:
- ţine evidenţa fondurilor S.R.M.I.,
- efectuează cheltuielile curente, cu aprobarea preşedintelui şi al secretarului general conform bugetului aprobat,
- propune bugetul anual de venituri şi cheltuieli, şi-l propune spre aprobare consiliului director,
- prezintă consiliului director şi adunării generale, raportul anual privind execuţia bugetară,
- răspunde de încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor şi se preocupă de colectarea de fonduri.
- întocmeşte raportările contabile legale, anuale şi le prezintă organelor în drept cu avizul cenzorilor(comisiei de cenzori, după caz)
- răspunde de încasarea cotizaţiilor
- avizează raportările contabile.
Art.23- Controlul financiar intern al S.R.M.I. este asigurat de un cenzor, ales de adunarea generală.
Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
Art.24- Activitatea de înregistrare a patrimoniului S.R.M.I., va fi verificată de o comisie de cenzori sau de un cenzor, expert contabil, înscris în tabloul CECCAR (Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România). Cenzorul sau comisia de cenzori, după caz va fi desemnată de adunarea generală a S.R.M.I. după obţinerea personalităţii juridice, în condiţiile legii.
Art.25- Cenzorul supraveghează întreaga gestiune a S.R.M.I., ţinerea registrelor cu regularitate, întocmirea bilanţurilor contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi modul de efectuare a evaluării patrimoniului. Cenzorul întocmeşte rapoarte pe care le prezintă adunării generale şi are dreptul de a participa la reuniunile consiliului director fără drept de vot. Toate aspectele constatate, însoţite de propunerile pe care le considera necesare, vor fi cuprinse într-un raport care se prezintă adunării generale şi consiliului director.

CAPITOLUL VI- Patrimoniul S.R.M.I.
Art.26- Patrimoniul S.R.M.I. este constituit din:
- contribuţiile iniţiale ale membrilor activi,
- taxa de înscriere în S.R.M.I. şi cotizaţiile anuale ale membrilor sunt stabilite de consiliul director,
- dobânzile şi dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale,
- venituri şi activităţi economice, directe, organizate de S.R.M.I.,
- donaţii, sponsorizări sau legate,
- subvenţii, alocaţii, obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale,
- fonduri rezultate din contracte de cercetare,
- venituri realizate din vânzarea publicaţiilor de specialitate.
Art.27- Patrimoniul Asociaţiei, constituire, reprezintă 320 lei, depus de grupul de iniţiativă şi se încadrează în plafonul prevăzut de articolul 6 aliniatul f) din O.G. 26/30.01.2000.

CAPITOLUL VII- Secţii. Grupuri. Filiale teritoriale.Filiale teritoriale
La nivel teritorial (judeţean, Bucureşti ) se pot organiza la dorinţa majorităţii simple a membrilor Societăţii Române de Medicină Internă din teritoriul respectiv, filiale ale Societăţii Române de Medicină Internă. Aceste filiale sunt conduse de un preşedinte şi un secretar şi au ca scop organizarea şi coordonarea manifestărilor ştiinţifice pe plan local.

CAPITOLUL VII- Publicaţii. Manifestări ştiinţifice.
Art.28- S.R.M.I. poate avea publicaţie proprie cu un comitet de redacţie stabilit de consiliul director şi validat de adunarea generală.
Publicaţia se intitulează “Medicina Internă” şi este organul ştiinţific al asociaţiei S.R.M.I.
Art.29- Publicaţia se redactează şi se publică în limba română şi în alte limbi de circulaţie internaţională.
Publicarea articolelor în revistă se face numai cu avizul ştiinţific a doi membri ai colegiului de redacţie, cu experienţă în problema tratată. Publicaţia se difuzează prin grija biroului executiv, la membrii S.R.M.I. şi la organismele similare din străinătate prin schimburi reciproce.
Art.30- Manifestările ştiinţifice ale Societăţii Române de Medicină Internă sunt :
- Congresul Societăţii Române de Medicină Internă care se organizează anual
- Conferinţe şi simpozioane naţionale cu tematica punctuală organizate la iniţiativa membrilor Societăţii cu acordul Consiliului Director.
Congresele S.R.M.I. şi simpozioanele naţionale pot fi organizate cu participare internaţională.

CAPITOLUL VIII- Dispoziţii finale.
Art.31- S.R.M.I. se dizolvă:
a) de drept,
b) prin hotărârea Judecătoriei competente,
c) prin hotărârea adunării generale a S.R.M.I.
Art.32- S.R.M.I. se dizolvă de drept prin:
a) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită,
b) imposibilitatea constituirii adunării generale în conformitate cu statutul, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data când, potrivit statutului, trebuia constituită,
c) reducerea numărului de asociaţi sub limita legală de trei, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni de la crearea situaţiei.

Art.33- S.R.M.I. se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea sa au devenit ilicite,
b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite,
c) când S.R.M.I. urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit,
d) când S.R.M.I. a devenit insolvabilă.
Art.34- S.R.M.I. se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale, care numeşte şi lichidatorii. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal în formă autentică se depune la Judecătorie în a cărei rază îşi are sediul S.R.M.I. Bunurile patrimoniale rămase în urma lichidării se atribuie de către lichidator Asociaţiei Medicale Române.
Art.35- S.R.M.I. are sigla şi ştampila proprie.
Art.36- Dispoziţiile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale în vigoare (OG 26/2000) cu privire la Asociaţii şi Fundaţii.
- Prezentul statut poate fi îmbogăţit prin introducerea de noi articole. Aceste modificări pot fi aprobate de consiliul director, validate de adunarea generală şi înscrise în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi deschis la Judecătorie.

Biroul Executiv are urmatoarea componenta :
- preşedinte: Prof. Dr. Ion Bruckner
- fostul preşedinte: nu este cazul
- doi vicepreşedinţi: Prof. Dr. Carmen Fierbinţeanu- Braticevici şi Prof. Dr. Dan Dumitraşcu
- secretar general: Conf. Dr. Cristian Băicuş
- trezorier: ec. Nitescu Maria
- redactorul şef al revistei : Acad. Prof. Dr. Leonida Gherasim
Comitetul Director are următoarea componenţă :
- membrii biroului executiv mai sus amintiţi
- 10 membri desemnaţi de adunarea generală :
-Prof. Dr. Cătălina Arsenescu Georgescu
-Prof. Dr. Daniela Bartoş
-Prof. Dr. Minerva Muraru
-Prof. Dr. Gabriel Ungureanu
-Conf. Dr. Dănuţ Isacoff
-Prof. Dr. Coman Tănăsescu
-Conf. Dr. Horia Bălan
-Conf. Dr. Paul Porr
-Conf. Dr. Laurenţiu Nedelcu
-Conf. Dr. Florin Mitu